วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

อินเทอร์เน็ตกับการศึกษา

อินเตอร์เน็ตกับการศึกษา

                                                                       
                                                     ที่่มาภาพ    http://www.ay-sci.com


     อินเทอร์เน็ตทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับความรู้ใหม่ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เรียนรู้ประสบการณ์จากสภาพความเป็นจริงของโลกปัจจุบัน เกิดทักษะความคิดขั้นสูงและเป็นการช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรวมถึงเป็นการฝึกให้เกิดทักษะการเขียนด้วยเหตุผลสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแนวทางที่ดีที่ทำให้การสื่อสารระหว่างโรงเรียน กองทุนสนับสนุนการศึกษา โครงการเพื่อการศึกษา องค์กรพิเศษอื่น ๆ และอาสาสมัคร ในการเชื่อมโยงไปถึงผู้นำธุรกิจในท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้
            
                                                                      

                                                      ที่มา http://www.ay-sci.com


      1 การศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในสังคมผู้สอนจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเอง การสอนให้ผู้เรียนยึดแต่วัฒนธรรมแบบเดิมจะเป็นการเตรียมผู้เรียนให้เป็นคนที่ไม่สามารถทำงานร่วมเป็นกลุ่มได้ ประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ต คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นที่มีภูมิหลังต่างจากตนเอง การสื่อสารทางไกลทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและความเคารพในวัฒนธรรมต่างแดนมากขึ้น

     2 เรียนรู้ประสบการณ์จากสภาพที่เป็นจริง การเรียนในโรงเรียนจะได้ประโยชน์อย่างมากเมื่อได้จัดกิจกรรมให้สัมพันธ์กับแหล่งข้อมูล อินเทอร์เน็ตทำให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบเดิม แล้วพบว่าการสื่อสารทางไกลเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนให้กว้างขึ้น 

     3 การเพิ่มทักษะการคิดอย่างมีระบบ ผู้เรียนที่ใช้การสื่อสารทางไกลจะมีทักษะการคิดแบบสืบสวนสอบสวนและทักษะการคิดอย่างมีระบบ เพราะลักษณะของการใช้อินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียนต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเลือกรับข้อมูลและได้สื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญ

     4 สร้างแรงจูงใจให้มีทักษะในการเขียน ผู้เรียนที่มีประสบการณ์การใช้การ-สื่อสารทางไกลจะมีความสามารถในการเขียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเขียนและเพิ่มแรงจูงใจให้มีการเขียนและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนผู้ร่วมอภิปราย

             
     5 การสื่อสารกับโรงเรียน การใช้อินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ปกครองมีโอกาสเป็นผู้ช่วยกำหนดการบ้านของบุตรหลาน และยังได้ร่วมประชุมกับครูหรือผู้ปกครองคนอื่นด้วย 

     6 กิจกรรมการสื่อสารของผู้เรียน การใช้อินเทอร์เน็ตทำให้ผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียน ผู้เรียนจำนวนมากได้รับคำแนะนำ คำอบรมสั่งสอนที่มีค่าจากผู้สูงอายุผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้
         ที่มาข้อมูล  http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=6086.0


นางสาว เบญจพร    ไชยวุฒิ   รหัส  55122230134วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

แนะนำ E-bookกับการสภาการพยาบาล

ขั้นตอนการเข้าเว็บไซต์

 1. เข้าเว็บไซต์นี้ http://www.tnc.or.th/
 
 2. หน้าแรกของบล็อกจะขึ้นหน้าแบบนี้3. ด้านบนและด้านข้างจะมีแท็บให้เลือกหาข้อมลูต่างๆ

 
 
 
  4. เมื่อเลื้อนลงมาเรื่อยๆจะเห็นข้อมลูต่างๆให้เราหาเกี่ยวกับสภาการพยาบาล

 
 
 
 

 
                                                                                  


 
5. สมมุติว่าจะเข้าชมเกี่ยวกับหนังสือเราก็ทำดังนี้
- เลื้อนลงมาก็จะมีมุมหนังสือ
 
 6.ดูหนังสือที่เราอยากค้นหาหรือสั่งซื้อได้ตามใจชอบ


 
 
 
 
7. จากนั้นก็คลิ๊กเข้าไปหน้าก็จะขึ้นแบบนี้8. มีการสั่งซื้อถ้าเราจะซื้อก็คลิ๊กเข้าไป

 
 
 
 
 9. ถ้าสั่งซื้อก็ดาวโหลดก็จะมีไฟล์ขึ้นแบบนี้ก็สั่งพิมพ์


 
 


 
 
 10. พิมพ์เสร็จแล้วก็จะได้ใบสั่งซื้อ                                                                                   เว็บไซต์นี้เป็นเว็บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาการพยาบาลและการทำงานที่มาและข้อมลูด้านการพยาบาลให้เราได้ศึกษาหาความรู้มีข้อมลูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระศรินคริน  และหอจดหมายเหตุให้เราได้ศึกษา  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครต่างๆ ถือว่าเว็บไซต์นี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านอย่างมาก


นางสาว เบญจพร  ไชยวุฒิ รหัส  55122230134